Regulamin serwisu turnusy24.pl

 1. Serwis o którym mowa w niniejszym Regulaminie, jest ogólnodostępnym, ogólnopolskim serwisem informacyjnym, zawierającym kompleksową i pełną ofertę informacyjną o ośrodkach rehabilitacyjnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych o różnym stopniu niepełnosprawności.
 2. Serwis dostępny jest pod adresem internetowym: www.turnusy24.pl
 3. Administratorem serwisu turnusy24.pl, jest firma Tylda Sp. z.o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Wazów 6A
 4. Publikacja danych o ośrodkach w serwisie jest bezpłatna, z wyjątkiem usług dodatkowych - płatnych, z których korzystanie jest dobrowolne.
 5. Opłaty za korzystanie z usług dodatkowych, określa Cennik Usług, stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu.
 6. Dane o ośrodku wprowadzonym do serwisu turnusy24.pl zgodnie z maską wprowadzania, publikowane będą bezpłatnie przez okres nie krótszy niż 365 dni w roku.
 7. Użytkownik serwisu wprowadzający do niego dane dotyczące ośrodka lub obiektu wypoczynkowego, stanowiącego własność tego Użytkownika lub przez niego administrowanego, odpowiada w pełni za treść, jakość i zgodność danych przedstawionych w ofercie wczasowej z rzeczywistości. Administrujący nie odpowiada w żadnym zakresie za treść oferty wczasowej.
 8. Użytkownikiem serwisu, może być zarówno osoba prawna jak i osoba fizyczna.
 9. Użytkownik serwisu, wprowadzający do niego jakiekolwiek dane, odpowiada za wszelkie skutki niewłaściwego przechowywania i nie zabezpieczenia haseł, umożliwiających dokonywanie zmian oferty wczasowej z pozycji strony (z dowolnego stanowiska internetowego). Administrujący nie odpowiada za zmiany oferty wczasowej dokonane z przyczyn niezależnych od administrującego.
 10. Użytkownik serwisu przyjmuje do wiadomości, że nie umieszczenie zdjęć obiektu wczasowego w ofercie wczasowej, w ciągu 7 dni, po dniu, w którym oferta wczasowa ukazała się w internecie w serwisie turnusy24.pl., spowoduje zablokowanie jej publikacji.
 11. Administrator serwisu ma prawo do poprawiania i usuwania ujawnionych w treści oferty wczasowej błędów pisarskich, gramatycznych i stylistycznych. Administrujący oczekuje zastrzeżen i uwag co do dokonanych poprawek w ciągu 14 dni po dokonaniu poprawek.
 12. Użytkownik serwisu przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność prawną za skutki naruszen jakichkolwiek praw osób trzecich. Administrator nie odpowiada za skutki naruszenia jakichkolwiek praw jakichkolwiek osób.
 13. W przypadku zamówienia oferowanych przez serwis usług dodatkowych z których korzystanie jest płatne zgodnie z Cennikiem Usług Dodatkowych, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że brak wpływu na rachunek Administratora (Tylda Sp.z.o.o z siedzibą w Zielonej Górze Nr ....., Nazwa Banku ..... w terminie do 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, spowoduje zablokowanie jej publikacji.
 14. Administrator nie odpowiada za usterki w publikacji oferty wczasowej w internecie z przyczyn niezależnych od administrującego.
 15. Korzystanie z serwisu, wymaga każdorazowej akceptacji niniejszego Regulaminu.
 16. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w serwisie, lub jego likwidacji bez podania przyczyn.
 17. Wszelkie sugestie, dotyczące zasad funkcjonowania serwisu oraz zasad korzystania z niego, prosimy zgłaszać drogą elektroniczną pod adresem: brygida.m@tylda.pl
 18. Zmiana któregokolwiek z punktów Regulaminu, nie powoduje utraty jego ważności.
 19. Regulamin wchodzi w życie, z dniem jego publikacji na stronie internetowej serwisu: www.turnusy24.pl w zakładce "Regulamin".
 20. Użytkownicy mają możliwość zamieszczania w Serwisie www.turnusy24.pl wypowiedzi (w tym opinii, recenzji i komentarzy) odnoszących się m.in. do ośrodka w tym jego wad i zalet, przebiegu transakcji, oraz umieszczonych już opinii innych Użytkowników. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi ocenami Użytkowników. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za treść takich wypowiedzi. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać:
  a) wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
  b) treści podważających dobre imię, renomę innych Użytkowników,
  c) treści nieprawdziwych;
 21. Na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa Administrator Serwisu www.turnusy24.pl upoważniony jest do usuwania wypowiedzi w całości lub części. Ponadto zastrzega sobie prawo do usunięcia wypowiedzi w całości lub części bądź jej zmiany redakcyjnej i edycyjnej, w niezbędnym zakresie, gdy wypowiedź:
  a) narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub godzi w uczucia religijne,
  b) narusza prawa patentowe, prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne prawa własności intelektualnej,
  c) świadomie wprowadza w błąd,
  d) zawiera znaki, które powodują, że treść wypowiedzi staje się nieczytelna;
© tylda.pl 1999 - 2009

Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy
Ośrodki rehabilitacyjne
Turnusy nad morzem